- vi samler sport, erhverv og uddannelse i Fredericia Kommune

Klik her for at vise menu
Fredericia Idrætsfond - Støtteforening til fremme af talentudvikling og eliteidræt i Fredericia Kommune

 

§ 1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er Fredericia Idrætsfond – Støtteforening til fremme af talentudvikling og eliteidræt i Fredericia Kommune. Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune.

 

 

§ 2. Baggrund
Mission Fredericia Eliteidræt skal med fokus på talentudvikling motivere til opbygning af attraktive idrætsmiljøer for derigennem at kunne rekruttere og fastholde unge idrætstalenter i Fredericia.


Vision
At understøtte den unge sportsudøvers udvikling fra talent- til eliteniveau.
At understøtte fredericianske idrætsklubbers kontinuerlige udvikling af talenter, der kan konkurrere nationalt og internationalt.


Målsætninger:
At minimere frafald blandt talenterne ved at tilbyde træningsmiljøer, der forebygger skader samt ved at facilitere sociale netværk blandt klubbernes eliteidrætsudøvere

At sikre fredericianske talenter et niveau, der muliggør udtagelse til idrætsforbunds landshold og på sigt opnåelse af medaljer på seniorniveau.

 

 

§ 3. Fredericia Eliteidræts talentdefinition
Et talent besidder et vist niveau i sin idrætsgren og har desuden potentiale, der kan arbejdes med over tid

At blive defineret som talent i sin sport er for Fredericia Eliteidræt ensbetydende med at den enkelte unge idrætsudøver får adgang til at dygtiggøre sig via ekstra træning

At blive betragtet som talent er første skridt på en vej der i bedste fald kan føre til deltagelse i elitesport for den enkelte udøver

 

 

§ 4. Formål
Gennem et samarbejde med fonde og det lokale erhvervsliv, at skabe et økonomisk grundlag, der kan understøtte klubber, talenter og elitesportsudøveres deltagelse i eliteidræt, nationalt og internationalt.

Fonden yder tilskud til:

 1. Unge eliteidrætsudøvere

  Målgruppen er allerede godt på vej til en karriere inden for sportsverdenen. Disse unge har ofte brug for at blive understøttet i den individuelle, daglige træning og i deltagelse ved store internationale stævner.
  Der er ingen nedre eller øvre aldersgrænse.
 2. Unge sportstalenter

  Målgruppen er stadig ved at finde fodfæste i sportens verden. Det er tydeligt, at disse unge har et sportstalent og et potentiale.

  Målgruppen er også talenter inden for idrætsgrene, som ikke nødvendigvis er godkendt af Dansk Idrætsforbund. Disse talenter er unikke inden for deres felt i Danmark og/eller i udlandet.

 


§ 5. Fokus- & Indsatsområder

 1. Nationale/Internationale mesterskaber - Internationale stævner/mesterskaber for teams/hold og atleter. Støtten kan give til en enkelt ansøger og/eller klubber og foreninger.
 2. OL satsning
  Fonden støtter Fredericianske idrætsudøvere som har et realistisk potentiale til at komme med til OL
 3. Implementering af talentstrategi Klubber kan søge om tilskud til projekter, der har fokus på implementering af strategi for talentudvikling Forudsætning for at kunne søge til implementering af talentstrategi:
  a) Godkendt af specialforbund
  og/eller
  b) Godkendt fireårig handleplan i samarbejde med Fredericia Eliteidræt
 4. 4) Faciliteter - herunder test udstyr
  Støtten kan gives til eliteklubber, samarbejdspartnere og enkelt personer. Forudsætning for at give støtte til faciliteter er, at ansøger har godkendt handleplan for talentudviklingen.
 5. Særlige individuelle forløb eller holdforløb. Der kan i særlige tilfælde, gives støtte til sportspsykologi, coaching og lignende.

 

§ 6. Medlemskab
Som medlemmer kan optages myndige personer med interesse for eliteidræt i Fredericia.
Ansøgning om medlemskab indsendes til Fondens bestyrelse, som skal godkende en optagelse som medlem.

 


§ 7. Generalforsamling
Generalforsamlingen er Fondens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.

Generalforsamlingen er Fondens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.

Generalforsamlingen indkaldes ved elektronisk post eller brev tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen.

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om Fondens virksomhed i den forløbne år
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Forelæggelse af budget
 5. Vedtagelse af evt. medlemskontingent
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Forslag fra medlemmer skal være fremsendt til bestyrelsen senest 31. dec.

 


§ 8. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes når mindst ¼ af medlemmerne eller 1 bestyrelsesmedlem fremsætter skriftligt krav herom.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter, at begæring om indkaldelse er modtaget med mindst 1 uges varsel ved indkaldelse med elektronisk post eller brev.

 


§ 9. Bestyrelse
Bestyrelsen består af 4 - 6 medlemmer. Formanden for bestyrelsen udpeges af Fredericia Eliteidræt, mens de øvrige medlemmer vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmerne udpeges/vælges for 1 år ad gangen.

Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.

Bestyrelsen er berettiget til at ansætte lønnet personale.

 


§ 10. Tegningsregel

Fonden tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem

 


§ 11. Regnskab
Fondens regnskabsår er kalenderåret.

Fondens regnskab revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.

 


§ 12. Ansøgning
Fonden uddeler legater 2 gange pr. år, i februar og august måneder.

Ansøgning sendes til Idrætschefen i Fredericia kommune senest i december for behandling i februar og senest i juni for behandling i august.

I særlig tilfælde kan bestyrelsen beslutte at uddele legater i perioden uden for de normale ansøgningsmåneder.

Ansøgningen skal indeholde grundig forklaring/beskrivelse af behov og motivation. Bestyrelsen kan komme med uddybende spørgsmål til ansøger.

Der er ingen nedre eller øvre grænse for legatets størrelsen. Dette fastsættes af bestyrelsen i Fonden.

 


§ 13. Klager/indsigelser
Det er ikke muligt at klage over afgørelser.

Dog kan afklarende spørgsmål rettes til Formanden i Fonden, som vil besvare disse henvendelser.

 

 

§ 14. Vedtægtsændringer / opløsning af Fonden
Bestemmelse om Fondens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særskilt indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Til beslutning om ændring af vedtægterne eller om Fondens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling efter de herom gældende regler. Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal.

Bestemmelse om Fondens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særskilt indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

I tilfælde af Fondens opløsning skal Fondens formue efter dækning af alle forpligtelser anvendes til uddeling i overensstemmelse med vedtægternes formålsbestemmelse efter generalforsamlingens beslutning.

Vedtaget på generalforsamling 19. april 2021

 

Her finder du oversigten over alle atleternes stævner og begivenheder.

 

tsev

Workshop søndag d. 28 feb. 2021

 

Program

Kl. 11.00:     
1. halvleg: Guldet vindes i hverdagen / Bedst når det gælder

Kl. 13.00:     
Frokost

Kl. 14.00:
2. halvleg: Bedst når det gælder / Guldet vindes i hverdagen
Anden halvleg indeholder to mindre pauser, der lægges ind undervejs af Eskild Ebbesen

Kl. 18.00:
Tak for i dag.

olworkshop280221 2

Fredericias OL aspiranter fik de første ting fyldt i rygsækken, da Eskild Ebbesen havde workshop i Fredericia.

Workshoppen ”Guldet vindes i hverdagen” havde fokus på at give atleterne indsigt, viden og muligheder for at optimere på træning og konkurrence.
Nedenfor fem nedslag på dagen, der blev en del af den fælles refleksion mellem atleter og deres respektive trænere.

 

Fem pointer: ”Hvordan får jeg som atlet mere fart”
 1. Listen
  Det handler om at kunne prioritere de vigtigste daglige indsatsområder – og sortere de mindst effektive fra
 2. Det, der føles bedst er ikke altid det bedste/hurtigste.
  Derfor kan test og objektive målinger hjælpe til det rette valg
 3. Det handler egentlig ikke så meget om hvad man ved – men det handler om evnen til at eksekvere det som vi godt ved er det rigtige.
  Derfor er videndeling med konkurrenter helt OK
 4. I skal turde udfordre jeres måde at gøre tingene på.
  Er der fart at hente uden for jeres normale tankegang
  Er der modstand der kan reduceres
 5. Gør det sjovere at lykkes
  Hvis man grundlæggende fylder sit hoved med nysgerrighed på hvor man er og hvor langt man kan nå, skaber du i virkeligheden bedre fundament for udnytte dit potentiale fuldt ud

Erhvervsnetværk

 • byensgronttorv.jpg
 • ivs.png
 • messec.png
 • klinik_fysioterapi.jpg
 • jyske_bank.jpg
 • nordea.jpg
 • fredericia_furniture.png
 • middelfartsparekasse.jpg
 • fakommune.jpg
 • trekantens_logo.jpg
 • logo_thg_saakorer.jpg
 • floeejendomme.jpg
 • kentaur.jpg
 • gf.jpg
 • logo_landinsp.jpg
 • fredericia_shipping.jpg
 • handelsbanken_farve.jpg
 • shippingdk.jpg
 • scanview 2965.jpg
 • fagym.jpg
 • danket.jpg
 • andresensvvs.jpg
 • 10ende.jpg
 • rev_fredericia.jpg
 • euc_lillebaelt.jpg
 • carlsberg danmark_rgb.jpg
 • cbc.jpg
 • proffset.jpg
 • lho.jpg
 • fiberline.jpg
 • wetche.png
 • sparnord_fa.jpg
 • skjoldgaard.jpg
 • kraft_biler.jpg
 • ADP_Logo.jpg
 • lindpro.jpg
 • broerup_sparekasse.jpg
 • cyanit.jpg
 • ibc-logo.jpg
 • lokalavisen-fredericia-budstikken.png
 • ibc.jpg
 • danskebank.jpg
 • stark.jpg
 • rent_jpeg_170px.jpg
 • teamdanmark.jpg
 • sport24.jpg
 • mp_revision.png