- vi samler sport, erhverv og uddannelse i Fredericia Kommune

Klik her for at vise menu

 

Keld Vestergaard - Idrætschef

Keld Vestergaard

Administrerende chef

 
Jesper kring

Jesper Kring

Koordinator samarbejdsklubber med Team Danmark aftale

 
Dennis foged

Dennis Foged Hansen

Koordinator Sport og Uddannelse

 
Boris

Boris Bjulver

Koordinator Sport og Uddannelse, leder talentcentret, cheftræner

 
Adam blicher

Adam Blicher

Sportsspykologisk konsulent

 
Mia sorensen

Mia Sørensen

Sports- ernæringsvejleder

 
Lars rud

Lars Rud

Fysioterapeut

 
Mikael ravn

Mikael Ravn

Fysioterapeut og fysisk træner

 
Alexander vestergaard

Alexander Vestergaard

Fysisk træner

 
Rebecca loevstad

Rebecca Løvstad

Fysisk træner

 
Laerke christensen

Lærke B. Christensen

Fysisk træner

 
Lennart

Lennart Wanell

Fysisk træner

 
Eskild Ebbesen

Eskild Ebbesen

Coach tilknyttet OL gruppe

 

Fredericia Idrætsfond - Støtteforening til fremme af talentudvikling og eliteidræt i Fredericia Kommune

 

§ 1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er Fredericia Idrætsfond – Støtteforening til fremme af talentudvikling og eliteidræt i Fredericia Kommune. Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune.

 

 

§ 2. Baggrund
Mission Fredericia Eliteidræt skal med fokus på talentudvikling motivere til opbygning af attraktive idrætsmiljøer for derigennem at kunne rekruttere og fastholde unge idrætstalenter i Fredericia.


Vision
At understøtte den unge sportsudøvers udvikling fra talent- til eliteniveau.
At understøtte fredericianske idrætsklubbers kontinuerlige udvikling af talenter, der kan konkurrere nationalt og internationalt.


Målsætninger:
At minimere frafald blandt talenterne ved at tilbyde træningsmiljøer, der forebygger skader samt ved at facilitere sociale netværk blandt klubbernes eliteidrætsudøvere

At sikre fredericianske talenter et niveau, der muliggør udtagelse til idrætsforbunds landshold og på sigt opnåelse af medaljer på seniorniveau.

 

 

§ 3. Fredericia Eliteidræts talentdefinition
Et talent besidder et vist niveau i sin idrætsgren og har desuden potentiale, der kan arbejdes med over tid

At blive defineret som talent i sin sport er for Fredericia Eliteidræt ensbetydende med at den enkelte unge idrætsudøver får adgang til at dygtiggøre sig via ekstra træning

At blive betragtet som talent er første skridt på en vej der i bedste fald kan føre til deltagelse i elitesport for den enkelte udøver

 

 

§ 4. Formål
Gennem et samarbejde med fonde og det lokale erhvervsliv, at skabe et økonomisk grundlag, der kan understøtte klubber, talenter og elitesportsudøveres deltagelse i eliteidræt, nationalt og internationalt.

Fonden yder tilskud til:

 1. Unge eliteidrætsudøvere

  Målgruppen er allerede godt på vej til en karriere inden for sportsverdenen. Disse unge har ofte brug for at blive understøttet i den individuelle, daglige træning og i deltagelse ved store internationale stævner.
  Der er ingen nedre eller øvre aldersgrænse.
 2. Unge sportstalenter

  Målgruppen er stadig ved at finde fodfæste i sportens verden. Det er tydeligt, at disse unge har et sportstalent og et potentiale.

  Målgruppen er også talenter inden for idrætsgrene, som ikke nødvendigvis er godkendt af Dansk Idrætsforbund. Disse talenter er unikke inden for deres felt i Danmark og/eller i udlandet.

 


§ 5. Fokus- & Indsatsområder

 1. Nationale/Internationale mesterskaber - Internationale stævner/mesterskaber for teams/hold og atleter. Støtten kan give til en enkelt ansøger og/eller klubber og foreninger.
 2. OL satsning
  Fonden støtter Fredericianske idrætsudøvere som har et realistisk potentiale til at komme med til OL
 3. Implementering af talentstrategi Klubber kan søge om tilskud til projekter, der har fokus på implementering af strategi for talentudvikling Forudsætning for at kunne søge til implementering af talentstrategi:
  a) Godkendt af specialforbund
  og/eller
  b) Godkendt fireårig handleplan i samarbejde med Fredericia Eliteidræt
 4. 4) Faciliteter - herunder test udstyr
  Støtten kan gives til eliteklubber, samarbejdspartnere og enkelt personer. Forudsætning for at give støtte til faciliteter er, at ansøger har godkendt handleplan for talentudviklingen.
 5. Særlige individuelle forløb eller holdforløb. Der kan i særlige tilfælde, gives støtte til sportspsykologi, coaching og lignende.

 

§ 6. Medlemskab
Som medlemmer kan optages myndige personer med interesse for eliteidræt i Fredericia.
Ansøgning om medlemskab indsendes til Fondens bestyrelse, som skal godkende en optagelse som medlem.

 


§ 7. Generalforsamling
Generalforsamlingen er Fondens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.

Generalforsamlingen er Fondens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.

Generalforsamlingen indkaldes ved elektronisk post eller brev tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen.

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om Fondens virksomhed i den forløbne år
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Forelæggelse af budget
 5. Vedtagelse af evt. medlemskontingent
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Forslag fra medlemmer skal være fremsendt til bestyrelsen senest 31. dec.

 


§ 8. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes når mindst ¼ af medlemmerne eller 1 bestyrelsesmedlem fremsætter skriftligt krav herom.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter, at begæring om indkaldelse er modtaget med mindst 1 uges varsel ved indkaldelse med elektronisk post eller brev.

 


§ 9. Bestyrelse
Bestyrelsen består af 4 - 6 medlemmer. Formanden for bestyrelsen udpeges af Fredericia Eliteidræt, mens de øvrige medlemmer vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmerne udpeges/vælges for 1 år ad gangen.

Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.

Bestyrelsen er berettiget til at ansætte lønnet personale.

 


§ 10. Tegningsregel

Fonden tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem

 


§ 11. Regnskab
Fondens regnskabsår er kalenderåret.

Fondens regnskab revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.

 


§ 12. Ansøgning
Fonden uddeler legater 2 gange pr. år, i februar og august måneder.

Ansøgning sendes til Idrætschefen i Fredericia kommune senest i december for behandling i februar og senest i juni for behandling i august.

I særlig tilfælde kan bestyrelsen beslutte at uddele legater i perioden uden for de normale ansøgningsmåneder.

Ansøgningen skal indeholde grundig forklaring/beskrivelse af behov og motivation. Bestyrelsen kan komme med uddybende spørgsmål til ansøger.

Der er ingen nedre eller øvre grænse for legatets størrelsen. Dette fastsættes af bestyrelsen i Fonden.

 


§ 13. Klager/indsigelser
Det er ikke muligt at klage over afgørelser.

Dog kan afklarende spørgsmål rettes til Formanden i Fonden, som vil besvare disse henvendelser.

 

 

§ 14. Vedtægtsændringer / opløsning af Fonden
Bestemmelse om Fondens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særskilt indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Til beslutning om ændring af vedtægterne eller om Fondens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling efter de herom gældende regler. Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal.

Bestemmelse om Fondens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særskilt indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

I tilfælde af Fondens opløsning skal Fondens formue efter dækning af alle forpligtelser anvendes til uddeling i overensstemmelse med vedtægternes formålsbestemmelse efter generalforsamlingens beslutning.

Vedtaget på generalforsamling 19. april 2021

 

Her finder du oversigten over alle atleternes stævner og begivenheder.

 

olworkshop280221 2

Fredericias OL aspiranter fik de første ting fyldt i rygsækken, da Eskild Ebbesen havde workshop i Fredericia.

Workshoppen ”Guldet vindes i hverdagen” havde fokus på at give atleterne indsigt, viden og muligheder for at optimere på træning og konkurrence.
Nedenfor fem nedslag på dagen, der blev en del af den fælles refleksion mellem atleter og deres respektive trænere.

 

Fem pointer: ”Hvordan får jeg som atlet mere fart”
 1. Listen
  Det handler om at kunne prioritere de vigtigste daglige indsatsområder – og sortere de mindst effektive fra
 2. Det, der føles bedst er ikke altid det bedste/hurtigste.
  Derfor kan test og objektive målinger hjælpe til det rette valg
 3. Det handler egentlig ikke så meget om hvad man ved – men det handler om evnen til at eksekvere det som vi godt ved er det rigtige.
  Derfor er videndeling med konkurrenter helt OK
 4. I skal turde udfordre jeres måde at gøre tingene på.
  Er der fart at hente uden for jeres normale tankegang
  Er der modstand der kan reduceres
 5. Gør det sjovere at lykkes
  Hvis man grundlæggende fylder sit hoved med nysgerrighed på hvor man er og hvor langt man kan nå, skaber du i virkeligheden bedre fundament for udnytte dit potentiale fuldt ud

tsev

Workshop søndag d. 28 feb. 2021

 

Program

Kl. 11.00:     
1. halvleg: Guldet vindes i hverdagen / Bedst når det gælder

Kl. 13.00:     
Frokost

Kl. 14.00:
2. halvleg: Bedst når det gælder / Guldet vindes i hverdagen
Anden halvleg indeholder to mindre pauser, der lægges ind undervejs af Eskild Ebbesen

Kl. 18.00:
Tak for i dag.

henrik profil

Sprint, Mixed Relay

Henrik Baden Klemmensen
Årg. 1993


Klub: Fredericia Triathlon Team

Niveau: Landsholdsudøver, OL aspirant i Mixed Relay, stafet.

Resultater: Dansk U23 mester 2016, 19. Plads ved World Cup Cagliari 2019, 6. plads American Cup, Sarasota 2019, 3. plads, African Cup Dakhla 2018, - 16 plads Europa Mesterskaber Tartu 2018, - 2. plads Nordisk Mesterskab Fredericia 2018

Drøm: OL i Paris 2024. På kortere bane: Deltagelse til VM I Mixed Relay 2021.

Line Thams
Træner for Henrik Baden Klemmensen

Erfaring:
Træner i ca. 10 år for professionelle atleter indenfor triathlon og cykling. Desuden træner for motionister

Egen karriere
Line har bl.a. været med på rejsen til 11. plads til VM på Ironman distancen i 2019 med Maja Stage Nielsen, og til en samlet 2. plads i DENIM Cuppen i 2020 med cykelrytteren Alexander Salby.

Line har selv en baggrund som tidligere professionel triatlet. Line er pt i gang med en PhD i Sports Science på Aarhus Universitet.

 

 


 


Seneste nyt fra atleten

 
Her vil komme løbende opdateringer på atleten!

 

8. maj
Henrik Klemmensen vinder sammen med sine to holdkammerater fra Fredericia Triatlon Team, Alberte Kjær og Magnus Trier, det danske mesterskab i mixed-stafet.

21. maj
Ved OL-kvalifikationseventet i Lissabon, Portugal i Mixed Relay får Henrik Klemmensen sammen med resten af holdet en 5. plads. En 3. plads rækkede til OL-kvalifikation.

IdaKrum profil

Cykelrytter, (bane + landevej)

Ida Krum
Årg. 2004


Klub: Fredericia Triathlon Team

Niveau: Bruttolandshold, Danmarks Cycle Union, OL aspirant

Uddannelse: STX, Fredericia Gymnasium 1 år. (4 årig Team Danmark forløb)

Karriere: Cykelrytter siden 2019. Tidligere triatlet og rytter (ridning) Fredericia Eliteidræt siden 2017

Drøm: OL i Paris 2024. På kortere bane: Mål: EM og VM på landevej i 2021.

Lars Andersen
Træner for Ida Krum

Erfaring:
Lars har 15 års erfaring som træner i triatlon. Lars har ud over Ida Krum yderlige 8 atleter tilknyttet, som han er personlig træner for.

Egen karriere
Lars er uddannet diplomtræner hos DIF.
Lars driver virksomheden Velosport, der bl.a. arbejder med fysiologiske test, 3D analyse, bikefit samt coaching.

 

 


 


Seneste nyt fra atleten

 
Her vil komme løbende opdateringer på atleten!

Clara profil

Cykelrytter, (bane + landevej)

Clara Westergaard
Årg. 2003


Klub: Fredericia Triathlon Team, Pigeteam Give

Niveau: Bruttolandshold bane, Danmarks Cycle Union,  OL aspirant

Uddannelse: STX, Fredericia Gymnasium 2. år, (4. årig Team Danmark forløb)

Karriere: Banerytter siden 2018. Fredericia Eliteidræt siden 2019

Drøm: OL i Paris 2024. Mål: EM og VM på landevej i 2021.

Jesper Abildgaard
Træner for Clara Westergaard

Erfaring:
Jesper har arbejdet deltid som triatlontræner siden 2013. Jesper er talentansvarlig i Fredericia Triathlon Team siden 2019

Egen karriere
Jesper er udannet træner i Triathlon Danmark og DIF.
Jesper har en baggrund som triatlet og har konkurreret primært på den halve og hele ironmansdistance.

Jesper er uddannet ingeniør. Ved siden af trænergerningen bestrider Jesper et fuldtidsjob som afdelingschef på Energinet.

 


 


Seneste nyt fra atleten

 
Her vil komme løbende opdateringer på atleten!

NiklasKildegaard profil

Skytte, riffel

Nicklas Kildehøj
Årg. 1999


Klub: BPI Skydning

Niveau: Landsholdsudøver, OL aspirant, disciplin: 10 meter riffel

Resultater: 6 X DM guld som junior, 1 DM titel som senior, EM deltagelse som førsteårs senior i 2020, NM i 2016, 5. plads til VM i 2018 i mix-team konkurrencen."

Uddannelse: Studerende

Karriere: Altid skydning, eliteskytte siden 2014. Fredericia Eliteidræt siden 2020

Drøm: OL i Paris 2024

Jesper Kring
Træner for Anna Skade

Erfaring:
Jesper er talentansvarlig i BPI Skydning siden 2008.
Jesper har været landstræner for juniorlandsholdet i Dansk Skytte Union i perioden 2021-2014

Egen karriere
Jesper har selv været eliteskytte og indgik som en del af Team Danmark atletgruppen i perioden 2001 -2011

Jesper har taget international træneruddannelse - Internation shooting sports Federation, C-træner licens. Jesper er diplomtræner i Danmarks Idræts forbund og Dansk Skytte Union

 


 


Seneste nyt fra atleten

 
Her vil komme løbende opdateringer på atleten!

 

27. april

Nicklas Kildehøj kvalificere sig til EM i Osijek, Kroatien fra den 20. maj til 6. juni, hvor han til EM-stævnet har mulighed for OL-kvalifikation.

AnnaSkade profil

Skytte, riffel

Anna Skade Nielsen
Årg. 1998


Klub: BPI Skydning, talentcenter Syd

Niveau: Landsholdsudøver, kvalificeret Danmark i Tokyo disciplin (10 meter riffel)

Resultater: EM Finale 2019, World Cup Finale 2019 + Nr. 1 på ranglisten I Danmark 2019  og 2020, European Games 2019

Uddannelse: I job som træner i skydning

Karriere: Startede med at skyde som 12 årig. Del af Fredericia Eliteidræt siden 2020

Drøm: OL i Tokyo 2021, OL i Paris 2024

Jesper Kring
Træner for Anna Skade

Erfaring:
Jesper er talentansvarlig i BPI Skydning siden 2008.
Jesper har været landstræner for juniorlandsholdet i Dansk Skytte Union i perioden 2021-2014

Egen karriere
Jesper har selv været eliteskytte og indgik som en del af Team Danmark atletgruppen i perioden 2001 -2011

Jesper har taget international træneruddannelse - Internation shooting sports Federation, C-træner licens. Jesper er diplomtræner i Danmarks Idræts forbund og Dansk Skytte Union

 


 


Seneste nyt fra atleten

 
Her vil komme løbende opdateringer på atleten!

 

27. april
Anna Skade Nielsen kvalificere sig til EM i Osijek, Kroatien fra den 20. maj til 6. juni, hvor hun til EM-stævnet har mulighed for OL-kvalifikation.

16. juni
ANNA KVALIFICERER SIG TIL OL TOKYO I DISCIPLINEN 10-METER RIFFEL

MaltheLindeblad profil

Svømmer, sprint

Malthe Lindeblad
Årg. 2001


Klub: Vejle Svøm/Delta Svøm

Niveau: Bruttolandshold, Dansk Svømmeunion, OL aspirant

Resultater: 8 plads ved EM for juniorer, 4. bedste tid nogensinde på 50 meter fri i Danmark – 30 bedste tid i verden

Uddannelse: STX, Fredericia Gymnasium, på fjerde år (Team Danmark ordning)

Karriere: Konkurrencesvømmer siden 2015. Del af Fredericia Eliteidræt siden 2018

Drøm: OL i Paris 2024.

Kris Wesselink
Træner for Malthe Lindeblad

Erfaring:
Kris har arbejdet på fuldtid som svømmetræner siden 2013.

Egen karriere
Kris har opnået at kvalificere svømmere til ungdoms OL i 2019.
Kris er aktuelt træner for Malthe Lindeblad, der har præsteret 4. hurtigste tid nogensinde på 50m fri på kortbane.

Kris er uddannet fysioterapeut og diplomtræner i DIF.

 

Morten Nørgaard
Træner for Malthe Lindeblad

Erfaring:
Morten har været talenttræner i DeltaSvøm Fredericia, siden 2012. Siden 2020 desuden både talentansvarlig og cheftræner.

Egen karriere
Morten har opnået at kvalificere svømmere til Danske årgangs- og juniormesterskaber, hvor de har taget medaljer og hvor flere har placerer sig i top 5 i deres årgang på den danske rangliste.  

Morten Nørgaard har selv en baggrund som topsvømmer med top 4 placeringer til DM flere år i træk i bl.a. 100m fly


 


Seneste nyt fra atleten

 
Her vil komme løbende opdateringer på atleten!

 

17. april

Malthe Lindeblad vinder 50 meter fri til Danish Open med kæmpe PR i tiden 22.77 sek. (hidtil bedste tid 23.09 sek)

MagnusDyhre profil

BMX elite rytter

Magnus Dyhre
Årg. 2002


Klub: Taulov BMX

Niveau: BMX landsholdskører, OL aspirant

Resultater: 7 X dansk mester, 2X nordisk mester, 2 X European Cup finalist

Uddannelse: HTX, EUC Lillebælt, 2.år.

Karriere: Magnus har kørt BMX i 14 år, tidligere springgymnast. Del af Fredericia Eliteidræt siden 2018

Drøm: OL i Paris 2024, VM i Danmark 2025

Klaus Bøgh Andresen
Træner for Magnus Dyhre

Erfaring:
Klaus er landstræner for BMX kørere i Danmarks Cykel Union. Klaus er samtidig tilknyttet som elitekoordinator i unionen.

Egen karriere
Klaus har været aktiv i sporten siden 1991, og som rytter helt indtil 2016.
Klaus er også personlig træner i Københavns BMX Klub.

 

 


 


Seneste nyt fra atleten

 
Her vil komme løbende opdateringer på atleten!

 

27. april
Magnus Dyhre vinder en flot 3. plads til DM i Roskilde med debutten i klassen elite mænd (19 år+).

Erhvervsnetværk

 • kentaur.jpg
 • cyanit.jpg
 • fiberline.jpg
 • fagym.jpg
 • carlsberg danmark_rgb.jpg
 • rent_jpeg_170px.jpg
 • byensgronttorv.jpg
 • gf.jpg
 • scanview 2965.jpg
 • danskebank.jpg
 • fredericia_shipping.jpg
 • stark.jpg
 • floeejendomme.jpg
 • logo_landinsp.jpg
 • ivs.png
 • skjoldgaard.jpg
 • rev_fredericia.jpg
 • teamdanmark.jpg
 • middelfartsparekasse.jpg
 • andresensvvs.jpg
 • wetche.png
 • messec.png
 • fredericia_furniture.png
 • logo_thg_saakorer.jpg
 • mp_revision.png
 • klinik_fysioterapi.jpg
 • nordea.jpg
 • sparnord_fa.jpg
 • euc_lillebaelt.jpg
 • 10ende.jpg
 • ibc.jpg
 • lindpro.jpg
 • proffset.jpg
 • trekantens_logo.jpg
 • sport24.jpg
 • jyske_bank.jpg
 • ibc-logo.jpg
 • shippingdk.jpg
 • fakommune.jpg
 • ADP_Logo.jpg
 • danket.jpg
 • handelsbanken_farve.jpg
 • lho.jpg
 • kraft_biler.jpg
 • cbc.jpg
 • lokalavisen-fredericia-budstikken.png
 • broerup_sparekasse.jpg